TECATRON - полифениленсулфиди


TECATRON GF 40 - PPS GF 40 полифениленсулфид с добавка на 40% стъкловлакна цвят - бяло-сив
Превъзходна комбинация от качества, що касае износоустойчивостта, механичното натоварване и дименсионалната стабилност както при контакта с химикали, така и при високи температури. Пре-поръчва се за конструкционен материал, когато се предявяват най-високи изисквания по отношение на температуроустойчивост, устойчивост на пълзене, износоустойчивост и химическа устой-чивост. Много висока горна температурна граница на използване + 230°С - продължител-но;
+260°С - за кратко. Добавка на 40% стъкловлакна - висока твърдост.