ТECAFORM - полиацетали (POM)


    ОСНОВНИ КАЧЕСТВА
  • висока механична якост, неподатливост и твърдост
  • добра устойчивост на пълзене
  • превъзходно се обработва чрез снемане на стружка
  • добри качества при плъзгане
  • висока ударна жилавост дори при ниски температури
  • ограничено поемане на вода
  • физиологически инертен (подходящ за хран.-вкусова промишленост)

ЕКСТРУДИРАНИ МАРКИ


TECAFORM AH POM-C кополимер цвят - натур (бял)
Добра химическа устойчивост и възможност за възвръщане на предишни състояния.

TECAFORM AH POM-C кополимер цвят - черен
Добра UV-резистентност.

TECAFORM AH GF 30 POM-C кополимер цвят - черен
Подсилен с 30% стъкловлакна. Добра устойчивост на формата при температурно натоварване.

TECAFORM AH LA POM-C кополимер цвят - синьо-сив
Включенo в него хомогенно разпределено мазилно вещество, отлични плъзгащи свойства.

TECAFORM AD POM-H хомополимер цвят - натур (бял)
По-висока якост на опън, по-добра неподатливост, твърдост и устойчивост на пълзене спрямо TECAFORM AH.

TECAFLON PTFE - PTFE политетрафлуоретилен
Най-широк температурен интервал на приложение от - 260° С до + 260° С. Изключителна химиче-ска устойчивост, много добри изолационни свойства дори при високи честоти, добра UV-резис-тентност, отлични плъзгащи свойства.

TECAFLON PVDF - PVDF поливинилиденфлуорид
Неподсилен висококристалинен флуорполимер, при който са комбинирани добри механични, термични и електрически ка-чества с една отлична устойчивост на химикали. Висока меха-нична якост, неподатливост и твърдост; висока горна темпера-турна граница на използване (150° С); из-ключителна устойчи-вост на UV-лъчи и атмосферни влияния; трудно възпламеним; много добра устойчивост срещу енергийно облъчване.

TECASON S - PSU полисулфон цвят - натур (кафявожълт, полупрозрачен)
Aморфен полупрозрачен конструкционен термопласт с много добра термично-механична твърдост, устойчивост на гама- лъчение, добра електрическа изолация и способност за запазване на формата. Устойчив на хидролиза.